Kobtiva
Hem   |  Vad är Kobtiva   |  Utbildningar   |  Notiser   |  Länkar   |  Kontakta oss

Kognitiv- och beteendeträning i vardagen,
en evidensbaserad, brottspreventiv behandlingsmetod

En behandlingsmetod för personal som arbetar med barn och ungdomar som har sociala problem

De senaste åren har kraven på mätbarhet och resultat ökat inom i princip alla typer av vård och behandling och dessutom ställs det krav på att använda forskningsbaserade och empiriskt grundade behandlingsmetoder. Syftet är att öka möjligheten för klienter/patienter att få en effektiv och bra vård samt att behandlingstiderna ska kortas både av etiska och ekonomiska skäl.

Genom 15 års kliniska studier och med stöd av 20 års erfarenhet och kontinuerlig utvärdering, har vi skapat denna nya metod för personal som arbetar med barn och ungdomar som har sociala problem.

Varför kognitiv- och beteendeträning och inte kognitiv beteendeterapi?

Ordet terapi klargör att det handlar om att behandla en sjukdom. (I Svenska akademiens ordlista (2010) förklaras ordet terapi som ”Sjukdomsbehandling” och i Nationalencyklopedin står det: ”terapi´, medicinsk eller psykologisk behandling. Inom kroppssjukvården innefattar termen alla former av behandling av sjukdomar och skador”).

De barn och ungdomar vi arbetar med är väldigt sällan definitionsmässigt sjuka. Däremot har de inlärda beteenden och tankemönster som skapar problem för dem och andra och vi har därför valt att kalla behandlingsmetoden, eller fortsatt träningsmetoden, för Kognitiv- och beteendeträning i vardagen - KOBTIVA, då vi menar att det på ett bättre sätt beskriver det arbete som ungdomsbehandling innebär, det vill säga att skapa, utveckla och öva tankar och beteenden och som en följd därav även förändra känslorna.

KOBTIVA kan med fördel även användas inom alla verksamheter där man arbetar med att utveckla ungdomars beteenden och tankar t ex inom skola, fritids, familjehem och inom vanliga familjer.

Teoretisk beskrivning och utgångspunkter för KOBTIVA

KOBTIVA bygger på principer från inlärningsteori, funktionsteori, kognitiv beteendeterapi (KBT) och aggression replacement training (ART).

Träningen utförs enligt det Salutogena arbetssättet med KASAM (känsla av sammanhang) som ett helt igenom övergripande förhållningssätt, tankesystem och metodsystem.

Många metoder och strategier som finns under paraplybegreppet KBT, som t ex motiverande intervju (MI), beteendeanalys, konkreta och anpassade interventioner, har anpassats efter KOBTIVA och används i träningen.

För att lära sig hela metoden och för att på ett bra sätt kunna använda den krävs speciell utbildning (se separat information avseende detta). En vanlig förälder ska dock kunna ta materialet som finns på denna hemsida och tillgodogöra sig stora delar av detta och finna nytta i metoden.

KOBTIVA är skapad av:

Hansi Stafbom: KBT-utbildad, diplomerad ART-instruktör, drev HVB-hemmet SSK Hoppet 1999-2014, diplomerad säkerhetschef, personsäkerhetsspecialist och utbildad inom Salutogent arbetssätt.

Linda Nicolaisen: Beteendevetare, steg 1 terapeut – KBT, DBT-behandlare, med mer än 15 års erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med ffa neuropsykiatriska funktionsvariationer och suicidproblematik.

samt all personal som arbetat, och alla ungdomar som placerats, inom SSK Hoppet 1999-2014.

Skapandet har skett under medverkan av Anders Engquist: fil. dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, pedagog, handledare och författare till bl a ”Att växa som vuxen”, ”Normalt, Nervöst, Neurotiskt?”, ”Förstånd eller missförstånd” samt ett flertal andra böcker i ämnet.

Hansi Stafbom tar emot priset av Riksdagens talman Per Westberg.

Läs motiveringen här

Hem   |  Vad är Kobtiva   |  Utbildningar   |  Notiser   |  Länkar   |  Kontakta oss