Kobtiva
Hem   |  Vad är Kobtiva   |  Utbildningar   |  Notiser   |  Länkar   |  Kontakta oss

KOBTIVA – Ett paradigmskifte värdigt Darwin!

Ungdomsvård och behandling har fram till idag uteslutande bedrivits genom olika typer av terapi som t ex så kallad miljöterapi (som egentligen endast inneburit enkelt medlevarskap), psykoanalys, samtal (oklart om vad och hur men oftast med ”terapeutisk” inriktning), gestaltterapi, kognitiv terapi (KT), beteendeterapi (BT), kognitiv beteendeterapi (KBT) etc.

Ordet terapi betyder sjukdomsbehandling och skall enligt gällande lagstiftning (och kanske logik) vara förbehållet de som är sjuka eller skadade. De flesta av de ungdomar som är placerade inom Sveriges olika typer av hem med ett behandlingsuppdrag (konsultstödda familjehem, kvalificerade familjehem, HVB-hem, institutioner) är dock varken sjuka eller skadade varför det inte heller är korrekt att utsätta dem för sjukdomsbehandling (terapi).

Flera av ungdomarna har efter år av missförhållanden och övergrepp genom inlärning utvecklat beteendemönster och kognitiva strukturer som inte är till fördel för vare sig dem själva eller deras omgivning. I vissa fall har de även utvecklat beteenden som upplevs som olika typer av beteendestörningar (trotssyndrom, aggressiva utbrott, uppmärksamhetsstörning, koncentrationssvårigheter, PTSD-problematik etc) men de är långt ifrån psykiskt sjuka.

Med detta i sinnet skapades KOBTIVA – Kognitiv- och beteendeträning i vardagen - en behandlings-metod för ungdomar med sociala problem. Metoden har ett kraftigt empiriskt stöd efter femton års utvärderad användning och grundas i gällande forskning inom främst KBT.

Teoretisk grund

Den teoretiska grunden som KOBTIVA utgår från är inlärningsteori och funktionsteori vilket innebär att beteenden och tankar är inlärda (på ett eller annat sätt) och att allt man gör fyller en historisk eller nuvarande funktion som även den är inlärd. Funktionen kan både vara medveten och omedveten.

KOBTIVA är med andra ord pedagogik istället för terapi vilket ger utföraren och mottagaren helt andra ramar att hålla sig inom. Det tydliggör också att ungdomen inte är sjuk utan endast i behov av kunskapsökning och träning av tankemönster och beteenden. Även om många tekniker som används inom KBT också används inom KOBTIVA (beteendeanalys, motiverande intervju, successiv desensibilisering, kognitiv träning, beteendeträning, konkreta interventioner etc) då dessa enligt gällande forskning ger ett bra resultat, så görs det med ett annat ingångsvärde än inom KBT; träning istället för sjukdomsbehandling.

KOBTIVA fungerar utmärkt för att träna bort alla typer av inlärda beteendeproblem som t ex kriminalitet, begynnande missbruk, fobier, tvångstankar, tvångshandlingar, okontrollerad ilska, rädsla, ångest, sociala färdighetsbrister, skolk, moraliska och etiska brister, övergreppsproblematik (utsatthet och förövare), bristande självkänsla, bristande självförtroende mm, mm. Under de femton år som KOBTIVA använts i behandling av ungdomar med sociala problem har vi kommit fram till 30 olika typer av problemområden som alla går att lösa med Kognitiv- och beteendeträning i vardagen.

Tankemönster och inställning till träningen

När man arbetar med KOBTIVA influeras man av följande tankesätt:

De beteenden och de tankemönster som en person har, har den lärt in och kan lära om.

Alla beteenden fyller en funktion. Hitta funktionen och fyll den på ett annat, mer lämpligt sätt, så ändras beteendet.

Det beteende man får uppmärksamhet för – upprepar man.
Det beteende som man inte får uppmärksamhet för – upphör man med.

Det beteende som man får igenom sin vilja med – upprepar man.
Det beteende som man inte får sin vilja igenom med – upphör man med.

Det beteende som fyller en funktion – upprepar man.
Det beteende som inte fyller en funktion – upphör man med.

Det beteende som ger ett direkt önskat resultat – fastnar direkt.
Det beteende som ger ett direkt oönskat resultat – upphör direkt.

Att successivt träna sig i att göra saker som man är rädd för eller som man inte kan, tar bort rädslan och ökar kunskapen. Rädsla (ångest) beror på en upplevd brist på kunskap och kontroll.

Allt man kan är lätt. Allt man inte kan är svårt. Den enda lösningen att lära sig är att träna på det man inte kan.

Få personer är definitionsmässigt sjuka. Många personer har lärt sig ett beteende som gör att de upplevs som sjuka. Alla kan ändra sitt beteende och sina tankemönster med rätt motivation. Till och med en daggmask kan lära sig saker…

De ungdomar vi arbetar med har svåra problem men VI GER ALDRIG UPP! Vi SKA lyckas i vår behandling med KOBTIVA.

Kan man i någon situation ha ett korrekt beteende så kan man ha det i alla situationer bara man är motiverad till det.

Om en person har problem med att gå ut genom dörren, så har han problem med att gå ut genom dörren.

Vi siktar högre och kommer längre.

KOBTIVA – Det är ditt val!

Mer information om KOBTIVA

Hem   |  Vad är Kobtiva   |  Utbildningar   |  Notiser   |  Länkar   |  Kontakta oss